ThoughtExpedition (TEX)

The dogmas of the quiet past, are inadequate to the stormy present. The occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion. As our case is new, so we must think anew and act anew (Abraham Lincoln )

Doel
Doel van een TEX is inzichten delen over de organisatie van een brede en duurzame welvaart met een focus op dominante logica loslaten en nieuwe organisatievormen in combinatie met datagedreven organiseren. Doel van TEX is oude condities loslaten zodat min of meer vanzelf de weg naar nieuw organiseren ontstaat. Voorbeelden van oude condities of vanzelfsprekendheden zijn: voor werk ga je naar een bedrijf, voor geld naar de bank en voor zorg, onderwijs en veiligheid naar de overheid. Het is niet langer een goed idee om werk alleen via bedrijven en markten te organiseren. De digitale lopende band als coördinerend vermogen (denk aan peer-to-peer platformen), is vaak een beter alternatief. Maar veel politici, vakbonden, redacties, economen, beleidsmakers en bestuurders met oud DNA en eigen belangen, creëren omstandigheden die een slecht idee (bijvoorbeeld voortdurende economische groei is altijd goed) waar maken. De vraag is waarom we eigenlijk (computer)machines innoveren en toch volledige werkgelegenheid nastreven. Voor wie is dat eigenlijk goed? De vraag is: wat is groei, wanneer gaan we vooruit? Wanneer hebben onze kinderen het beter en wat is dan beter?

Wat is de nieuwe realiteit?
We voelen wel dat we in een overgang zitten naar een nieuwe maatschappij, een nieuwe realiteit. Maar wat is die nieuwe realiteit, wat is die stip op de horizon waar we collectief naar toe willen en hoe komen we daar? In een TEX worden vragen, dilemma’s en situaties ‘voorgelegd’ aan dwarsdenkers van nu en grote denkers van toen. Samen met de deelnemers wordt hierover nagedacht en gesproken. Hoe ziet de toekomst van werk en werkorganisaties eruit? Hoe repareren we de democratie? Hoe gaan we een betaalbare zorg organiseren? Wat wordt de rol van de overheid? Wat leren we onze kinderen? Wat betekenen robotisering en verdergaande automatisering voor mijn baan? En biedt een baan nog wel voldoende zekerheid of moet ik hybride worden? En welke competenties moet ik daarvoor ontwikkelen? We voelen wel dat we in een overgang zitten naar een nieuwe maatschappij, een nieuwe realiteit. Maar wat is die nieuwe realiteit en hoe komen we daar?

Veel mensen zijn zoekende in deze tijd van onzekerheid en transitie. En als we geen richting weten blijven we vaak bij het oude vertrouwde. Het vermijden van veranderingen is een natuurlijke overlevingsstrategie. Om dit te doorbreken kun je een TEX organiseren waarin we, via de dialoog een nieuwe richting geven aan de organisatie van een duurzame, datagedreven en decentrale toekomst.

Uitgangspunt maatschappelijk
Het uitgangspunt van een TEX is dat we getuige zijn van een fundamentele verandering in onze samenleving. De manier waarop we onze productie- en consumptie organiseren zal in deze eeuw fundamenteel veranderen in vergelijking met het systeem dat we gebruikt hebben in de negentiende en twintigste eeuw. We staan aan het begin van een transformatie. Een transformatie van onze maatschappij en bijbehorend sociaaleconomische orde. De vraag is dan: Wie zijn we en wat willen we? Wat is de stip op de horizon? Wat wordt ons nieuwe geloof en wat zijn nieuwe visies en inzichten die we nodig hebben? Voor een TEX is het antwoord op deze vraag van secundair belang. Van primair belang is het creëren van een situatie waarbij we meer gezamenlijk een denkkader, visie en handelingsperspectief ontwikkelen van waaruit we vragen kunnen beantwoorden. Je zou verwachten dat onze leiders en bestuurders een nieuwe visie ontwikkelen, maar ze hebben last van oud DNA en de oude wereld is hun machtsbasis die ze niet graag opgeven. Meestal komt de echte vernieuwing van onderop en Weconomics biedt hiervoor een gedachtegoed en organiserend vermogen zodat we samen sterk staan.

Uitgangspunt management
Wanneer je iemand vraagt wat de belangrijkste uitvinding is geweest van de afgelopen paar honderd jaar, zul je waarschijnlijk horen: de stoommachine, elektriciteit of meer recentelijk internet. Je zult niet snel horen: management. Veel mensen zien management niet als een uitvinding of technologie. Maar technologie is het verwerken van materie of ideeën tot hulpmiddelen ter bevrediging van onze behoeften. Dus ook management is een technologie die sinds haar eerste uitvinding nauwelijks nog innoveert, in ieder geval niet zo snel als informatietechnologie, nanotechnologie of bijvoorbeeld biomedische-technologie. Maar daar komt snel verandering in. We denken bij innovaties snel aan materie, maar ideeën en concepten (geest) kun je ook innoveren. Management is vooral een vorm van sociale technologie omdat we denken dat managementtaken door mensen moeten worden uitgevoerd en niet door (computer)machines kunnen worden gedaan. Onze claim is dat management als een uitvinding, als een technologie, de afgelopen honderd jaar fundamenteel gezien niet is veranderd. De kaars is bij wijze van spreken wel steeds verbeterd, maar nog niet vervangen door de gloeilamp. Tot nu toe zijn er zeker wel aanpassingen gedaan zoals recentelijk Agile of zelfsturende teams, of eerder Lean Six Sigma of de invoering van prestatie-indicatoren, maar deze concepten hebben nooit ‘het bedrijf’ als superieure vorm voor het organiseren van werk uitgedaagd. Ze hebben, zeker de laatste decennia, onvoldoende bijgedragen aan de benodigde productiviteitsgroei. Het zijn relatief kleine aanpassingen binnen een bestaande uitvinding die grotendeels bestaat uit het gebruiken van gebouwen, hiërarchieën, plannen, informeren, beoordelen, beslissen, belonen, straffen. De manier waarop we mensen en resources aan taken, projecten en doelen verbinden om daarmee de productiviteit te verhogen, is sinds Taylor en Ford niet fundamenteel veranderd.

Doel
Doel van een TEX is vooral: oude conditioneringen loslaten en elkaar inzicht verschaffen in een nieuw denkkader en handelelingsperspectief. Het doel van een TEX is vooral ideeën en inzichten uitwisselen en in een open gesprek, ‘nadenken’ over het thema en wat de betekenis is van de aangedragen voorbeelden tijdens het groepswerk of inzichten tijdens het plenaire deel. Doel van een TEX is door dialoog met anderen, je eigen inzicht verruimen. Met een ander denkkader en een nieuwe visie kunnen we naar de betekenis en organisatie van leren en werken in de toekomst. Samen wordt nagedacht en gesproken over de nieuwe wereld waarin we willen leven, welk werk we daar voor moeten doen, hoe we dat kunnen organiseren en wat onze bijdrage en de bijdrage van bestaande organisaties daarin kan zijn? Op deze manier ontwikkelen deelnemers ook nieuwe competenties als: kritisch en onderzoekend vermogen, verbeeldingskracht en pionierschap.

Doelgroep
Professionals en managers uit bedrijfsleven, zorg, onderwijs, overheid en media. Voorbeelden zijn kenniswerkers, community managers, HR- en organisatieadviseurs, verandermanagers, beleidsmakers, strategieontwikkelaars business developers, marketing & communicatie professionals, journalisten, politici en bestuurders. De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 20 deelnemers.

Duur
1 dagdeel

Voorbeeld programma

 1. Welkom, inleiding, uitleg methode, thema en uitgangspunt/afbakening (plenair)
 2. Groepswerk ronde 1
 3. Pauze
 4. Groepswerk ronde 2
 5. Delen van inzichten thoughtleaders en van Weconomics (plenair)

Voorbereiding voor deelnemers
Ongeveer een half uur lezen. De deelnemers krijgen van te voren een toelichting en een aantal voorbeelden voor de dialoog mochten ze zelf geen voorbeelden hebben.

Vorm
Een TEX is deels plenair met kennisdelen en deels interactie met groepswerk en dialoog. Aan de hand van een thema en afbakening wordt een voorbeeld (situatie, vraag, observatie, dilemma) ‘voorgelegd’ aan andere deelnemers. Met behulp van eigen kennis en ervaring en door open vragen te stellen wordt de dialoog gezocht. De vragen van deze tijd worden ‘voorgelegd’ aan vernieuwers van nu en dwarsdenkers van toen. Samen met de facilitator gaan de deelnemers op expeditie, waarbij onze eigen inzichten en inzichten van anderen de weg kunnen wijzen. Tijdens een TEX kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van mindmapping

Benodigdheden
Plenaire zaal en ruimte voor groepswerk (3-5 personen per groep). In plenaire ruimte beamer aanwezig en U opstelling.

Voorbeelden van thema’s tijden een TEX zijn:

 • Thema1: Algemeen filosofisch: in welke wereld willen we leven?
 • Thema2: De toekomst van werk en werkorganisaties
 • Thema3: In hoeverre denkt ‘de media’ in oude conditioneringen?
 • Thema4: Is technologie ons nieuwe geloofssysteem geworden?
 • Thema5: De toekomst van management(opleidingen)
 • Thema6: Hoe organiseren we zorg, onderwijs of veiligheid in de toekomst?
 • Thema7: Datagedreven organiseren als technologie
 • Thema8: Pionierschap voor nieuw organiseren
 • Thema10: Circulaire economie en de organisatie van productie&consumptie
 • Thema11: Wat bracht Internet en wat brengt blockchain?
 • Thema12: Hoe herstellen we het vertrouwen in onze democratie?
 • …..

Een TEX wordt meestal ‘Incompany’ georganiseerd, maar kan ook door Weconomics (co)partners met open rooster georganiseerd worden. Dit betekent dat datum en locatie worden vastgesteld zodra er voldoende deelnemers zijn.

Tarief
Het adviestarief voor deze dienst is inclusief voorbereiding, follow-up, boeken, lokale reistijd/kosten en exclusief BTW en maatwerkkosten. We hopen dat dit passend is bij het budget, anders horen we het graag en kunnen we kijken hoe we het passend kunnen maken.

Informatie
Wil je eerst meer informatie neem dan contact op.

tags: tex