Projecten, opdrachten en use cases certified program

Het certified program staat open voor opdrachten van zowel losse organisaties als consortia. Er zijn verschillende soorten opdrachten die je kunt indienen. Enkele voorbeelden om het concreet te maken

 • Awareness: in hoeverre is je organisatie klaar voor de komst van de digitale lopende band?
 • Use cases: bepalen en ontwerpen van mogelijke toepassingen
 • Digital Waste Assessment (DWA): hoeveel digitale verspilling heeft je organisatie?
 • Digital Impact Analyses (DIA): wat is de impact van echte digital transformatie?
 • Verkenning: exploratief onderzoek: wat is de beste digitale strategie voor mij?
 • Analyse: literatuurstudie/interviews (techniek, use cases binnen je sector etc.)
 • Haalbaarheidsstudie uit voeren (technisch, markt, governance etc.)
 • Simulator: opzetten van een digitale lopende band simulator of demo
 • Instrument: opzet training- of adviesprogramma, simulation games etc.
 • Proof of Concept (POC) of Minimum Viable Product (MVP) opbouwen
 • Processen in de value chain in kaart brengen
 • Ontwerp voor een digitaal ecosysteem, digitale lopende band

Digitale lopende band
Binnen het Weconomics Certified Program zijn inmiddels tientallen use cases uitgewerkt van een digitale lopende band. Een digitale lopende band is een geautomatiseerde aaneenschakeling van decentrale (blockchain) databases en dataverwerkers binnen een digitaal ecosysteem. Je zet bij wijze van spreken rijke data op een lopende band en op het einde komt er een btw-aangifte, medicijnenregister, echtheidscertificaat of jaarrekening uit. Schematisch en sterk vereenvoudigd kan een digitale lopende band bijvoorbeeld heel snel een hypotheekofferte maken. Een blockchain creëert rijke data, van een aantal attributen (bijvoorbeeld straatnaam, huisnummer, postcode en plaatsnaam) wordt een token aangemaakt, die via een productiefaciliteit tot informatie leidt. Een digital assembly line robot gaat vervolgens verschillende productiefaciliteiten af om een antwoord op een vraag te geven, een claim te verifiëren of informatie te leveren. Een digitale lopende band richt zich op het organiseren van vraag en aanbod van data tegen minimale frictie en ontstaat door de combinatie van internet of things, blockchain, rijke data, datalogistiek en artificial intelligence.

Voorbeelden van use cases uit het certified program

PurePictures
Deze use case gaat over het tegengaan van fakenews. Met een geijkte en gevalideerde camera worden foto’s gemaakt. Je weet dan zeker dat een camera op een bepaald tijdstip op een bepaalde locatie is geweest. Vervolgens wordt een foto, of de metadata hiervan, ‘gehashed’ op een blockchain gezet waarmee je kunt aantonen dat dit het origineel is. Hierdoor wordt het moeilijk om achteraf foto’s (of films) te manipuleren waardoor je fakenews kunt tegengaan. PurePictures is een tool die het mogelijk maakt om de metadata van de originele foto’s van journalisten real time te hashen en vastleggen in een blockchain waardoor ze voor iedereen terug te herleiden zijn naar de bron. Zo kunnen we onderscheid gaan maken tussen beeldnieuws dat transparant en herleidbaar, dus authentiek en betrouwbaar is, en beeldnieuws dat dat niet is. Wanneer er een vermoeden bestaat dat er met een foto is gemanipuleerd kunnen we met de originele data in de blockchain aantonen of dat zo is, of niet. Dit betekent dat foto’s waarvan de metadata zoals plaats, datum en eigenaar van de foto niet zijn vastgelegd, voortaan terecht discutabel zijn. De discussie over of een foto echt of is niet, wil PurePictures voortaan voeren met aantoonbaar bewijs. Dit principe kan vervolgens ook toegepast worden in algoritmes van bijvoorbeeld Facebook.

Assetchain
Nederland kent een kleine duizend eigenaren/beheerders van ondergrondse infrastructuren (kabels, leidingen, buizen, etc.). Voor de ondersteuning van bedrijfsprocessen is veel en vaak data nodig van verschillende partijen over aanleg, ligging en onderhoud van deze ondergrondse infrastructuur. Deze data moeten vaak opgevraagd worden bij andere partijen. Binnen deze use case wordt een digitale lopende band voorgesteld waarop verschillende rollen binnen de genoemde assetbeheerders acteren om tot een integrale vervanging te komen, data te delen en productiever samen te werken met een hoger maatschappelijk rendement als gevolg.

Veiligheid in de wijk
Via een app kunnen burgers melding maken van vandalisme, kapotte stoeptegels of andere gebreken en mistoestanden. De gemeente stelt de melding na beoordeling met behulp van artificial intelligence beschikbaar als een interne of externe opdracht. Bij een externe opdracht kunnen bij sommige klussen geselecteerde partijen de opdracht aannemen en uitvoeren, maar bij een eenvoudige opdracht kan de community dit oppakken. Na het afhandelen van de opdracht kunnen de mensen van de community de uitgevoerde opdracht beoordelen. Bij een goede beoordeling ontvangt de partij die de opdracht heeft uitgevoerd een token waarmee ze bijvoorbeeld tegen korting lid kunnen worden van een vereniging of gemeentelijke diensten kunnen afnemen of uiteindelijk wellicht minder gemeentelijke belastingen hoeven te betalen.

Broodfonds
Een broodfonds is een autonoom opererend collectief van minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers  die zichzelf verzekeren. Door de toenemende administratieve lasten is gekeken of de afspraken tussen ondernemers via een smartcontract uitgevoerd kan worden. Een DAO (Decentralized Autonomous Organization) is een collectief van personen met een gemeenschappelijk doel waarbij de governance van de DAO is vastgelegd in en wordt uitgevoerd door een smartcontract. Een broodfonds is te vergelijken met een DAO, omdat het een autonome organisatie is. Een broodfonds bestaat uit vele actoren welke een gezamenlijk doel en belang hebben, zonder een aanwezige hiërarchie. De regels en afspraken zijn leidend.  

Logistieke dienstverlener
Voor een grote logistieke dienstverlener hebben we een use case ontwikkeld om op basis van data bij de bron schadeafhandeling snel te organiseren. Met een geijkte camera (GPS en tijdstempel), kan een foto gemaakt worden van een schade. Hierdoor ontstaat rijke data die op een blockchain gezet kunnen worden zodat later verschillende actoren (denk aan de planningsafdeling, verzekeraar, schadeherstelbedrijf, politie) toegang kunnen krijgen tot data en feiten waar consensus over is en die achteraf niet eenzijdig aangepast kunnen worden.

e-Joint corridors (weg-rail) vervoer
Voor verschillende e-joint corridors zijn use cases opgezet om vraag en aanbod van data tussen de verschillende actoren met minder frictie te laten verlopen. De verschillende bedrijven werken met verschillende transportmanagementsystemen en hiertussen zijn geen koppelingen gemaakt. Dit leidt tot veel bellen en mailverkeer waarbij data heen en weer gestuurd worden. Deze data zijn niet altijd betrouwbaar en toegankelijk waardoor de administratieve kosten van gecombineerd weg-railvervoer onnodig hoog zijn en concurrentie met het wegverkeer onnodig bemoeilijkt. Naast voordelen in bij de administratieve afwikkeling kan de overheid via een smartcontract ook beter gaan afdingen dat bijvoorbeeld vrachten die verder dan 600 kilometer vervoerd moeten worden en er een infrastructuur beschikbaar is, ook verplicht via gecombineerd weg-railvervoer moeten plaatsvinden. Door vraag en aanbod van data beter op elkaar af te stemmen wordt CO2 gereduceerd en wegen minder belast.

Handelsbedrijf
Voor een groot handelsbedrijf is er een use case ontwikkeld om het EDI-verkeer tussen leverancier en handelsbedrijf te vervangen door een digitale lopende band. Binnen een digitaal ecosysteem staan data zoals shipping address en kenmerken van een product logisch gezien nog maar op één plaats. Ze kunnen ook niet gekopieerd of in een eigen IT-systeem gezet te worden. Wat wel kan is met behulp van tokens toegang organiseren tot data waardoor bijvoorbeeld een claim geverifieerd wordt of data omgezet kan worden in informatie. Hierdoor heeft iedereen in de keten een gedeelde en toegankelijke werkelijkheid. Ook zijn er geen inkooporders, facturen en fiat currency betalingen meer nodig.

Medigister
Wanneer patiënten specialisten in ziekenhuizen bezoeken, moeten ze een lijst meenemen van medicijnen die ze gebruiken. Deze lijst moet kloppen omdat de specialist, als het een eerste bezoek is, medicijnen kan voorschrijven rekening houdend met de huidige medicatie en/of de dosering. De specialist houdt deze lijst ook zelf bij in zijn eigen systeem. Dit systeem is niet aangesloten bij de apotheek of op systemen van andere specialisten. Bij ieder bezoek moet de specialist zijn eigen lijst bijwerken op basis van deze papierenversie. Het is uiteraard ook mogelijk dat de patiënt wordt behandeld bij meerdere specialisten, medicijnen krijgt van de ziekenhuisapotheek of eventueel opgenomen wordt in het ziekenhuis. Doel van deze use case is om één lijst (gedeelde werkelijkheid) te hebben die 100% up to date is en ingezien kan worden door de partijen die de patiënt behandelen om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt. Medicatiefouten is op dit moment doodsoorzaak nummer één in Nederland en zorgen voor onnodige verspilling en kosten.

VaxBase
Voor personen die (veel) reizen voor werk, studie of (langere)vakantie is het verzamelen en actueel houden van vaccinatiegegevens een hele opgave. Een analoog vaccinatiepaspoort moet vaak als bewijs dienen, maar er ontbreken in de praktijk vaak echtheidskenmerken als stempels en handtekeningen, dus frauderen is relatief simpel. We kunnen dus stellen dat informatie verspreid is opgeslagen en wat er is opgeslagen kan worden gemuteerd. VaxBase is een eigen overzicht van vaccinaties en inentingen op een blockchain die niet eenzijdig gemuteerd kan worden en waarbij de privacy gewaarborgd is.

Blockchain in de zorg
Een verantwoorde toepassing van blockchain in de zorg kan bijdragen aan de realisatie van publieke waarden, zoals het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Daarnaast kan het de regiepositie van de burger versterken. Door middel van blockchain technologie kan een toegangsmechanisme tot medische data worden gecreëerd door een consortium, waarbij de patiënten en zorgverleners in dat consortium toegang kunnen verlenen tot data op het moment dat zorgverleners deze data nodig hebben. Deze nieuwe technologie kan data uitwisseling tussen zorgverleners onderling en de patiënt efficiënter laten plaatsvinden.

Deelplatform
Voor een deelplatform voor onbenutte bedrijfsmiddelen, materialen, diensten, personeel en faciliteiten is een use case opgesteld om vraag en aanbod te optimaliseren. De use case betreft een gesloten deelplatform in de vorm van een consortium. Hierop moet de identiteit van de deelnemers gewaarborgd worden middels ‘decentral identifiers’. De transacties worden afgehandeld middels smart contracts en cryptocurrencies. In deze use case worden de zwaktes van het huidige proces ondervangen in een nieuw proces.

Anoniem solliciteren
Het werven, selecteren en in dienst nemen van nieuwe medewerkers kent vele schakel, administratieve processen en is duur, soms tot twintig procent van het eerste jaarinkomen. Er is een use case opgezet om vraag en aanbod beter te organiseren en administratieve processen overbodig te maken door gebruik te maken van smartcontracts. Ook is het mogelijk te solliciteren op basis van het principe van ‘The Voice’. Hierbij kan de kandidaat anoniem solliciteren om zo discriminatie tegen te gaan.

GDPR
De nieuwe Europese privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of in het Engels GPDR (General Data Protection Regulation), is leidraad voor het beschermen van persoonsgegevens. Deze wet heeft impact op elke organisatie die in Europa of van Europese burgers, persoonsgegevens verwerkt en vastlegt. Denk aan HRM-, CRM- en ERP-systemen. Niet alleen voor juridische zaken en IT zal GDPR serieuze veranderingen teweeg brengen, naar verwachting zal het bijna alle functies raken binnen een organisatie. Omdat meerdere functies betrokken zijn en een integrale aanpak vereist is, wordt voor de aanpak van GDPR op langere termijn, Privacy by Design aangemoedigd. Dit concept houdt in dat organisaties bij de ontwikkeling van producten en diensten (veelal gekoppeld aan informatiesystemen) privacy voorop stellen en fundamenteel kijken naar een andere strategie en inrichting van IT. Hierbij is bijvoorbeeld niet langer bezit van data belangrijk, maar toegang tot. Concepten als Personal data Service (PDS), Bring Your Own Data (BYOD) en blockchaintechnologie bieden daarvoor mogelijkheden.

Community Resource Planning (CRP)
Community Resource Planning (in de cloud) kun je zien als een uitbreiding van Enterprise Resource Planning (ERP), waarbij niet alleen interne (zelf doen) resources en middelen gekoppeld worden aan taken, maar ook externe mensen en middelen (uitbesteden). Profileren, selecteren, purchase, payment en registratie van producten en diensten loopt dan via een gedeeld informatie- en transactienetwerk dat samen met actoren aan zowel de inkomende als aan de uitgaande kant wordt opgezet en uitgevoerd. Een ERP systeem is bedoeld om data te collecteren, op te slaan, te managen en te interpreteren met betrekking tot (meestal) interne organisatieactiviteiten. Met CRP wordt dit uitgebreid naar de omgeving van organisatie.

Inkoop van opleidingen
Een specifieke toepassing van CRP kan zijn het profileren selecteren, inkopen, betalen en registreren van bedrijfsopleidingen aan de inkomende kant van jouw organisatie. Opleidingsleveranciers moeten hun aanbod digitaal aanleveren zodat medewerkers met behulp van een cursuscatalogus op het intranet van jouw organisatie, opleidingen kunnen selecteren en zich hiervoor kunnen aanmelden. Daarna moet de leidinggevende kunnen fiatteren en wordt de transactie doorgezet naar de aanbieder. Na levering (Proof of Done) vindt gelijktijdig betaling plaats met een eigen community-token. Deze token heeft voor de Proof of Concept (verder te noemen POC) fase bijvoorbeeld dezelfde waarde als een euro (stable coin) en kan door de deelnemers gekocht worden en door de miners verdiend worden doordat de verzender een kleine transactiefee meestuurt. Ook maintainers van het systeem kunnen tokens verdienen. Tokens kunnen weer terug verkocht worden waarbij de service provider voor de Proof of Concept fase de waarde gegarandeerd.

Identity management en Know Your Customer (KYC)
Om een proces veilig uit te voeren en te voldoen aan de huidige wetgeving is het nodig dat de actor waarmee je transacties uitvoert kan bewijzen dat hij/zij is wie hij/zij zegt te zijn.  Met behulp van blockchain gerelateerde technologieën zoals Zero Knowledge Proof, Decentral Identifiers (DIDs), cryptografie en hashen is het mogelijk bepaalde herkenningsmiddelen zoals een vingerafdruk, irisscan, paspoort of persoonlijke vraag en antwoord te koppelen aan een natuurlijke persoon zonder dat deze koppeling losgelaten kan worden (niet muteerbare 1:1 relatie). Dit feit wordt al dan niet anoniem op meerdere plekken vastgelegd en (onafhankelijk, censuurvrij) controleerbaar gemaakt. Een ander voordeel van blockchaintechnologie is het gebruik van public en private keys en digitale handtekeningen waarmee het mogelijk wordt gemaakt zonder identificatie transacties te doen. Wel is het mogelijk (en nodig) om hiermee authenticatie te doen: is de verzender en ontvanger wel de persoon die hij/zij zegt te zijn zonder de identiteit te hoeven prijsgeven. Blockchaintechnologie kan hier een belangrijke rol in spelen.

Wisselkoersen, kredietverzekeringen en supply chains
Als jouw organisatie wereldwijd zaken doet loopt ze daarbij valutarisico. Een voordeel van een (supply chain) token zou kunnen zijn dat valuta risico’s verminderd kunnen worden doordat binnen de keten gebruik gemaakt wordt van dezelfde valuta. Een levering aan Kenia kent nu bijvoorbeeld de volgende omwisselingen: Inkoop in EURO, verkopen in Dollars en daar tussen in: Euro-> Dollar-> Kenia Shilling -> Dollar -> Euro. Dat zijn 4 omwisselingen, 4 valuta risico’s. Op dit moment zijn er meerdere momenten in de keten waarbij (hoge) transactiekosten betaald worden aan banken, verzekeraars, logistieke dienstverleners, douane en leveranciers. Met behulp van Blockchain Organiseren kunnen betalingen, data-uitwisseling en zekerheidstellingen met minder frictie en daarmee transactiekosten georganiseerd worden. Het is wel nodig dat de gehele, of het grootste gedeelte van de keten wereldwijd actief meedoet. Zo kan bijvoorbeeld verificatie van betaling gekoppeld worden aan het vrijgeven van benodigde documenten en daarmee bijvoorbeeld containers in een haven. Er zijn minder tussenpartijen nodig die documenten vrijgeven op moment dat er betaald is. Sterker nog er zijn geen documenten meer nodig: alleen het stellen van een vraag in een gedeeld informatienetwerk.

Aandelentransacties, betaling en pandrechten
Een klant van jouw organisatie heeft aandelen van een bedrijf gekocht. De klant betaalt een deel van de koopsom direct en een deel van de koopsom blijft verschuldigd aan de verkoper, die dit leent aan je klant. Ter meerdere zekerheid van terugbetaling van deze zogenoemde verkoperslening is afgesproken dat de klant een pandrecht op de aandelen van de BV zal geven aan de verkoper. Partijen hebben ook afgesproken dat iedere keer als je klant (de koper) een deel van de verkoperslening aflost het pandrecht naar rato komt te vervallen. Na iedere aflossing moet de verkoper toestemming geven voor het gedeeltelijke verval. Dit kost veel administratie en de kans dat iets vergeten wordt door menselijk vergissingen is aanwezig. Deze afspraken zijn wellicht logisch te structuren en om te zetten in een smart contract die bij een bepaalde actie (waardeverandering, bijvoorbeeld betaling) een andere actie gaat uitvoeren (vermindering pandrecht).

Overheid en uitkering toeslagen
Als overheidsinstelling keer je een aantal toeslagen uit zoals de Kindertoeslag, Zorgtoeslag of Huurtoeslag. Het aanvragen, uitkeren, controleren en administratief vastleggen neemt veel frictie met zich mee. Het zou ook mooi zijn wanneer een toeslag ook alleen gebruik kan worden voor bijvoorbeeld huur of zorg. Met behulp van blockchaintechnologie kun je een toeslag tokeniseren, programmeerbaar maken en daarmee ook een bestemming geven: een huurtoeslag kan daarbij alleen ingewisseld worden voor het verweren van bijvoorbeeld een maand huurrecht. Hiermee wordt voorkomen dat toeslagen aan andere zaken worden besteed, waardoor een mogelijke huurschuld ontstaat of groter wordt. Met behulp van een digitale lopende band  kun je toeslagen aan burgers beter managen tegen lagere transactiekosten.

Meer informatie
Mocht je eerst meer informatie willen, neem dan contact met ons op en we bellen je terug voor verdere informatie en stappen.

Aanmelden
Mocht je als uitvoerder voor een opdracht willen aanmelden gebruik dan ook het contactformulier en geef in de toelichting in het kort aan waarom je denkt dat je een geschikte uitvoerder bent. Na ontvangst nemen we contact met je op om verdere afspraken te maken.